Nejvýznamnější látky poškozující rostliny

Ozon  O3

Ozon je plyn vyskytující se v atmosféře ve dvou typech: stratosférickém, ve výšce 10-50 km od povrchu země, ten má ochrannou funkci proti UV záření, a troposférickém, který se vyskytuje v přízemních vrstvách atmosféry a pro živé organismy je nebezpečný. V atmosféře je ozon přirozeně obsažen, normální koncentrace v čistém vzduchu je 0,01-0,02 ppm, ve vzduchu městských aglomerací dosahuje koncentrace hodnot 0,5-0,8 ppm. Uvádí se, že koncentrace  0,04ppm /24hod způsobuje 10% úbytek biomasy rostlin 31).

Zdrojem ozonu je kyslík ve stratosféře, z něj ozon vzniká při fotochemických reakcích.

Ozon proniká do pletiv průduchy. V buňkách působí jako silné oxidační činidlo. Poškozuje biomembrány, narušuje tvorbu chlorofylu, snižuje aktivitu enzymů podílejících se na fotosyntéze, takže dochází k její inhibici, inhibovány jsou také procesy transpirace a respirace 31).

Poškozovány jsou hlavně starší listy 31), i když někdy se lze setkat s názorem, že poškozeny jsou spíše mladé části rostlin. Příznaky jsou chloróza, kropenatost a skvrnitost listů, někdy dochází k červenání listů. Spodní strana bývá poškozena méně, stejně tak zastíněné části. Skvrny jsou odbarvené bílé, někdy světle hnědé, hnědé až černé. Při silnějším poškození může dojít až k plošným nekrózám 31). Poškození je častější za teplých, zamlžených, bezvětrných dní.

Citlivé rostliny: tabák, fazol, sója, buk lesní, jasan ztepilý, topoly, osiky a vrby, modřín, borovice černá, borovice vejmutovka, borovice lesní, borovice Banksova, jedlovec kanadský, javor klen, lípa srdčitá a habr obecný 31)

Odolné rostliny: dub, smrk ztepilý, jedle bělokorá 31)

 

Ozon  O3 –foto1

Ozon  O3 –foto 2

 

 

                 Peroxyacetylnitráty

Peroxyacetylnitráty (PAN) vznikají fotochemickou reakcí produktů spalování benzinu z výfukových plynů automobilů. Jejich největší výskyt je tedy zaznamenáván ve smogových oblastech. Tyto látky mají silnou oxidační aktivitu. Pro rostliny jsou toxické. K nápadným příznakům poškození patří vybělení a bronzovatění rubu listů.

Citlivými plodinami jsou rajče, paprika,celer, fazol, salát, jetel, petunie, astra, oves a lipnice roční.

 

Poškození oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý (CO) je obsažen ve výfukových plynech, svítiplynu, kouři aj. Rostliny poškozuje jen zřídka, protože je poměrně rychle oxidován na oxid uhličitý (CO2) a následně uklizován v procesu fotosyntézy.

K poškození rostlin může dojít při úniku plynu z potrubí, kdy poškozuje kořeny stromů a projevuje se zfialověním kořenů.  Rostliny jsou k poškození citlivější za vegetace.

 

Poškození oxidy dusíku

Oxidy dusíku (NOx) se do ovzduší dostávají z antropogenních zdrojů jako jsou výfukové plyny, fosilní paliva, zemní plyn, spalování dřeva případně biomasy aj.

Pro rostliny jsou toxickými plyny oxid dusný – N2O, oxid dusnatý – NO, oxid dusitý – N2O3, oxid dusičitý – NO2, oxid dusičný – N2O5.  N2O (azoxid, také nazývaný rajský plyn) je plyn, který se do ovzduší dostává antropogenně např. jako hnací plyn ze sprejů. Přírodním zdrojem jsou procesy nitrifikace a denitrifikace v půdě, vodě a bylo zjištěno, že jej uvolňují i rostliny při transpiraci 32). NO je plyn, který je v současné době zkoumán téměř ve všech biologických oborech, neboť byl zjištěn jeho význam v přenosu informací mezi buňkami. U rostlin inaktivuje enzym RuBisCo, který ovlivňuje fixaci oxidu uhličitého při fotorespiraci (tzv. světelné dýchání). NO2 je součástí tzv. fotochemického smogu a přispívá ke vzniku troposférického ozonu.

Oxidy dusíku vznikají také činností mikroorganismů a při výbojích blesků. Podílejí se i na vzniku kyselých dešťů, kdy postupně reagují a vzniká kyselina dusičná. Kyselé deště ovlivňují pH půdy (pokud tato nemá dostatečnou pufrovací schopnost), mohou tak ovlivnit přímo rostlinu na daném stanovišti nebo přispívají k uvolňování některých toxických látek např. iontů hliníku, zinku či olova (viz toxicita těžkých kovů).

Příznaky poškození jsou chřadnutí rostlin, postupná chloróza, opad listů a jehličí. Rostliny vystavené tomuto stresu jsou náchylnější k napadení patogeny či škůdci a také k poškození jinými abiotickými stresory, zejména suchem. Postupně odumírají.

 

Poškození oxidem siřičitým

Oxid siřičitý (SO2) se do ovzduší se dostává spalováním uhlí, zpracováním ropy a plynu, tavením kovů. Přírodním zdrojem jsou sopečné plyny. SO2ve styku s vodou tvoří kyselinu siřičitou a spolu s jinými kyselinotvornými sloučeninami např. NOx se podílí na vzniku kyselých dešťů.

Příznaky poškození: zpomalení tvorby chlorofylu, zesvětlení listů, opad listů a jehlic, postupně až odumření celé rostliny.

 

Poškození čpavkem

NH3 se do ovzduší se dostává např. při průmyslových haváriích, únikem při rozlití a z výkrmen dobytka (někdy se udává až 75% podíl tohoto zdroje). Amoniak se podílí rovněž na vzniku fotochemického smogu a okyselování půd (kapalný amoniak je fyziologicky kyselým hnojivem).

Příznakem poškození rostlin je oboustranná mezižilková chloróza, podobně jako při  poškození Cl a SO2.

Poškození čpavkem – NH3 – foto1

 

Poškození fluorovodíkem - HF

Do ovzduší se dostává z hliníkáren, oceláren, výroben fosforečných hnojiv případně cihelen. Není stálý a při styku s vodou rychle reaguje za vzniku kyseliny fluorovodíkové, která má silné korozivní účinky.

Příznakem poškození rostlin fluorovodíkem je chloróza, bronzovatění listů, hnědnutí vrcholů listů, zbělení listů defoliace.

 

Poškození ethylenem

Ethylen (C2H4 , ethen) se do ovzduší se dostává z výfukových plynů a fosilních paliv. Jeho přirozeným zdrojem jsou vlastní metabolické procesy rostliny, kdy jeho syntézu stimulují auxiny. Ethylen je označován jako hormon senescence (stárnutí) u rostlin.

V rostlinných buňkách funguje jako fytohormon, nadbytek vede k narušení hormonálních procesů a vývoje. V přírodním prostředí se s poškozením a nadbytkem etylenu téměř nesetkáme. Ethylen se využívá v dozrávárnách ovoce, např. pro dozrávání banánů. Zde může dojít k poškození skladovaného produktu nadměrnou koncentrací etylenu v atmosféře. Poškozené produkty rychleji stárnou, ztrácejí běžnou úroveň trvanlivosti. Při nadbytku etylenu dochází u rostlin k senescenci (předčasnému stárnutí), deformacím listů (časté jsou epinastie, kdy horní strana listu roste rychleji než spodní a list se ohýbá směrem dolů), předčasnému opadu plodů a defoliaci.

O účinku etylenu na rostliny se lze přesvědčit jednoduchým pokusem, kdy např. nedozrálé ovoce uzavřeme do nádoby nebo polyethylenového sáčku spolu se zralými jablky – rychlé dozrávání lze pozorovat během několika dnů. Stejně působí etylen uvolňovaný jablky položenými pod kyticí květů – dojde k podstatnému snížení jejich trvanlivosti.

 

 

2 GENETICKÉ PORUCHY - HEREDOPATIE

Poškození PAN