Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
Produkcni_a_mimoprodukcni_funkce 7 Produkční a mimoprodukční funkce travních porostů

7 Produkční a mimoprodukční funkce travních porostů

7.1 Produkční funkce

Produkční funkce travních porostů jsou dány jejich vícesečností. U extenzivně využívaných travních porostů s nízkou úrovní výživy mohou být výnosy kolem 1,5 t.ha-1 sušiny. Naopak travní porosty na stanovištích s dostatkem vláhy (> 1000 mm), dobrou úrovní výživy (300 kg.ha-1 N), větším počtem sečí (6 sečí) a odpovídající druhovou skladbou (jílek vytrvalý) mohou mít výnosy až 18 t.ha-1 sušiny. Kromě zmiňovaného jílku vytrvalého (Lolium perenne) patří mezi produkční druhy bojínek luční (Phleum pratense), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), srha laločnatá (Dactylis glomerata) nebo psárka luční (Alopecurus pratensis). Méně produkčním druhem je poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), kostřava červená (Festuca rubra), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) nebo kostřava ovčí (Festuca ovina).

7.2 Mimoprodukční funkce

Kromě produkčních funkcí jsou významné funkce mimoprodukční. Krajinotvorná funkce je dána střídáním různých kultur (travní porosty, les, orná půda, sady, vinohrady). Žďáření lesů a zakládání pastvin umožnilo osídlení krajiny. V současné době je osídlení krajiny spojeno také s funkcí rekreační. Turistický ruch je směřován do oblastí diverzifikovaných. V tomto směru jsou travní porosty důležité i jako zdroj biodiverzity. V lučně-lesním ekosystému žije až 50 druhů ptáků (Šímová a Jarský, 2000). Najdeme zde nespočet drobným obratlovců a bezobratlých. Podle Zelené (1999) můžeme v travních porostech najít 33 – 68 druhů rostlin. Liší se nejenom genetickou informací, ale také barvou květů. S biodiverzitou tak souvisí také funkce estetická. Díky bohatému kořenovému systému, ale také díky velkému množství vegetativních výhonů, chrání travní porosty půdu proti erozi. Erozi omezuje také hustý vegetační kryt. Hustý vegetační kryt a kořenový systém má také významnou funkci filtrační. Travní porosty jsou schopny poutat v těžké kovy. V neposlední řadě je třeba zmínit, že při zatravnění představuje vratný způsob využití zemědělské, resp. orné půdy. Kvalitní kořenové zbytky zlepšují úrodnost půdy. Hluboký kořenový systém jetelovin má meliorační činek. Navíc jsou jeteloviny díky hlízkovým bakteriím schopny fixovat vzdušný dusík.

7.2.1 Krajinotvorná funkce

Travní porosty dotvářejí kulturní krajinu. Diverzifikace krajiny je dána střídáním lesů, luk, pastvin, orné půdy, sadů, vinohradů.

   Českomoravská vrchovina    Moravský kras

7.2.2 Osídlení krajiny člověkem

Žďáření lesů a zakládání travních porostů umožnilo osídlení krajiny.

       

7.2.3 Rekreační funkce

Střídání lesů, polí a travních porostů nejenom dotváří krajinu, ale zároveň plní rekreační funkci. Travní porosty umožňují turistiku i sportovní vyžití.

       

7.2.4 Biodiversita

Travní porosty jsou významným rezervoárem rostlinných i živočišných genetických zdrojů. Polopřirozený nehnojený travní porost může tvořit 33 - 68 druhů rostlin (Zelená, 1999). Střídání lesů a luk v lučně-lesním ekosystému umožňuje život 50 druhů ptáků (Šímová a Jarský, 2000).

       

7.2.5 Ochrana proti erozi půdy

Zapojený porost, hustý vegetační kryt a kořenový systém chrání půdu proti erozi. Ve srovnání s půdou bez porostu je odtok na poli s kukuřicí pouze 46 - 66 %, u obilnin 32 - 38 % a u travních porostů pouze 7 %.

       

7.2.6 Zlepšení úrodnosti půd

Víceletost a vícesečnost omezuje výskyt plevelů. Hluboce kořenící jeteloviny mají meliorační účinek a vynašení živiny z hlubších vrstev půdy do orniční vrstvy. Díky symbióze s hlízkovými bakteriemi fixují jeteloviny vzdušný dusík. Kvalitní kořenové zbytky je možné zaorat, přispívají ke zvýšení úrodnosti půdy.

       

7.2.7 Vratné využití zemědělské půdy

Drnový fond může být v případě potřeby rychle převeden zpět na ornou půdu. Zatravnění umožňuje vratné využití zemdělské půdy v budoucnu.

   

7.2.8 Filtrační funkce

Travní porosty vytváří biofiltr a tím zajišťují kvalitní čistou podzemní vodu, zamezují průsaku nitrátového N z hnojiv a povrchovému splachu hnojiv.

       

7.2.9 Ochrana a zlepšování kvality ovzduší

Travní porosty významně obnovují zásobu kyslíku, odebíraji CO2 a čistí ovzduší od mechanického znečištění.

       

7.2.10 Estetická funkce

Různorodost rostlin v travním ekosystému dotváří estetickou funkci společenstva. Různé barvy a tvary květů, odlišnosti v době a délce květu jednotlých druhů, to vše přispívá k estetické funkci travních porostů. Estetická funkce úzce souvisí s krajinotvornou funkcí.

       


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  11. 01. 2012
Následující