Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Trávy trsnaté
Trávy výběžkaté
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
Travy 3 Trávy

3 Trávy

3.1 Biologická charakteristika trav

Mezi trávy jsou řazeny druhy náležející do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Celosvětově je známo asi 10 000 druhů trav. Jedná se o jednu z největších rostlinných čeledí. Trávy fotosysntetického systému C4 rostou v teplých a často suchých podmínkách. Trávy fotosyntetického systému C3 rostou dobře v chladných a vlhkých podmínkách.

Krátkodobý primární (zárodečný) kořenový systém je velmi rychle nahrazen adventivním kořenovým systémem. Každá nová odnož vytváří vlastní kořenový systém. Kořeny vyrůstají z odnožovací uzliny, jejich životnost je omezena životností příslušné odnože, zpravidla 1 - 1,5 roku. Kořenový systém trav je svazčitý a v povrchové vrstvě půdy tvoří velmi hustou síťovinu. Většina kořenů (90 %) je v hloubce do 15 cm, jen velmi malá část proniká hlouběji. Díky tomu jsou trávy velmi dobře adaptované pro využití nesouvislých přeháněk, zachycení půdních částic, ochranu půdy a využití povrchově aplikovaných hnojiv.

Rozmnožování trav je generativní (obilky) nebo vegetativní. Vegetativně se trávy rozmnožují prostřednictvím odnoží. Odnože jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou. Dceřinné odnože vytváří vlastní odnožovací uzlinu a vlastní kořenový systém. Intenzita odnožování je závislá na dostatku vody, světla a živin. Podle způsobu odnožování můžeme trávy rozdlěit na intravaginální a extravaginální. Podle způsobu tvorby drnu na hustě trsnaté, volně trsnaté a výběžkaté. Hustě trsnaté trávy rostou ve ztížených ekologických podmínkách. Jejich krmná hodnota je nízká. Naopak volně trsnaté a výběžkaté trávy jsou velmi často výzmanými kulturními druhy šlechtěnými pro využití v lučních a pastevních porostech.

   Rozdělení trav podle způsobu odnožování a tvorby drnu


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  09. 01. 2012
Následující