Aplikace "Výpočet krmných dávek pro skot"Obsah


Úvod

Aplikace "Výpočet krmných dávek pro skot" je výukový software sloužící k výpočtu krmných dávek pro dojnice, jalovice, býky a telata s možností bilancování potřeby krmiv. Při přípravě byla hlavním cílem jednoduchost ovládání, proto bylo využito prostředí rozšířeného tabulkového editoru MS Excel a programového kódu VBA.

Aplikace byla připravena na Ústavu výživy zvířat a pícninářství MZLU v Brně za finanční podpory projektu FRVŠ 2630/2008/F4/d "Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat".

Ilustrační obrázek úvodní části aplikace


Obrázek v novém okně

Zpět

Spuštění aplikace

Pro zfunkčnění je nutné povolit makra. Pro správný běh nedoporučujeme mít otevřená jiná okna aplikace MS Excel.

Povolení maker v MS Excel 97–2003

Instruktážní obrázky k povolení maker v MS Excel 97–2003


Instruktážní video 4,8MB
Obrázek 1, 2 v novém okně

Zpět

Povolení maker v MS Excel 2007

Instruktážní obrázky k povolení maker v MS Excel 2007


Instruktážní video 5,8MB
Obrázek 1, 2, 3, 4 v novém okně

Zpět

Výpočtová část – popis

Do výpočtové části vstoupíme kliknutím na tlačítko Zahájit výpočet.
Ve výpočtové části se vyplňují pouze žlutá pole, bílá jsou vyplňována automaticky.

V levé tabulkové části se zobrazuje aktuální norma1 a krmiva použitá při výpočtu2 krmné dávky. Dávka krmiv3 se zadává v kilogramech sušiny.
V pravé části jsou zobrazeny normované živiny4 a jejich množství v normě5, v krmné dávce6 dle aktuálně použitých krmiv a dále rozdíl obsahu živin v krmné dávce a normě7.

Pro pohyb v aplikaci doporučujeme používat připravená tlačítka8 9.

Instruktážní obrázek k popisu výpočtové části

Instruktážní video 4,0MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Seznam norem

Stisknutím tlačítka Zobrazit normy, dojde k otevření nového okna ve kterém se zobrazí seznam norem pro jednotlivé kategorie skotu1.

Po kliknutí myší v šedém poli kód normy2, dojde k automatickému vyplnění zvolené normy do výpočtové části3. Po volbě jiného kódu dojde ve výpočtové části automaticky ke změně normy. Číslo normy je možné ve výpočtové části doplnit také ručně a volbu potvrdit klávesou Enter. Seznam norem zavřeme klinutím na tlačítko Zavřít4, čímž dojde k opětovnému návratu do výpočtové části.

Ve výpočtové části v tabulce na pravé straně ve sloupci Norma vidíme potřebu živin pro aktuálně použitou normu.

Instruktážní obrázek k seznamu norem

Instruktážní video 3,8MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Seznam krmiv

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit krmiva, dojde k otevření nového okna, ve kterém se zobrazí seznam krmiv1, u kterých je nutriční hodnota uvedena ve 100% sušině.

Pro přehledné zobrazení živin krmiv doporučujeme použít tlačítko Zobrazit krmivo2. Otevře se nové okno3, kde je obsah živin krmiva zobrazen přehledně ve sloupci. Změnu krmiva pro zobrazení obsahu živin můžeme provést kliknutím v šedém sloupci Sušina4 vedle názvu krmiva v seznamu krmiv. Nebo také můžeme vyplnit kód příslušného krmiva přímo v tomto novém okně a to ve žlutém poli5 v pravém horním rohu. Aktuálně zobrazené krmivo můžeme přidat do výpočtu kliknutím na tlačítko Vložit do výpočtu6. Okno zobrazující obsah živin můžeme zavřít kliknutím na Zavřít7, nebo standardně křížkem.

Volbu krmiva zahrnutého do výpočtu krmné dávky můžeme provést kliknutím myší v šedém poli kód krmiva8 čímž dojde k automatickému vyplnění zvoleného krmiva do výpočtové části9. Po volbě jiného kódu dojde ve výpočtové části k vyplnění následujícího volného pole. Číslo krmiva je možné ve výpočtové části9 doplnit také ručně a volbu potvrdit klávesou Enter. Seznam krmiv zavřeme kliknutím na tlačítko Zavřít, čímž dojde k opětovnému návratu do výpočtové části.

Ve výpočtové části můžeme u zvolených krmiv doplnit ve sloupci Dávka dávku sušiny krmiva v kilogramech. Lze použít desetinné hodnoty, které jsou automaticky formátovány na tři desetinná místa. Skutečnou hodnotu vidíme v řádku vzorců. Celkové množství živin v krmné dávce můžeme sledovat v pravé části ve sloupci Krmná dávka.

Instruktážní obrázek k seznamu krmiv

Instruktážní video 8,9MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Výpočtová část – výpočet

Po zvolení normy1 a krmiv2 pro výpočet krmné dávky doplníme množství jednotlivých krmiv3 v kilogramech sušiny. Lze použít desetinné hodnoty, které jsou automaticky formátovány na tři desetinná místa. Skutečnou hodnotu vidíme v řádku vzorců4.

Zobrazení obsahu živin v jednom kilogramu sušiny krmiva můžeme provést kliknutím na jeho název5. Hodnoty se zobrazí ve sloupci s kódem zvoleného krmiva6 vlevo od seznamu živin.

Potřebu jednotlivých živin dle zvolené normy vidíme v pravé tabulce ve sloupci Norma a množství živin námi vybraných krmiv je uvedeno ve sloupci Krmná dávka.Ve sloupci Rozdíl7 je u každé živiny číselně vyjádřen rozdíl mezi potřebou živiny v normě a množstvím v krmné dávce. Barevné zobrazení zohledňuje nastavenou diferenci. Diference představuje procentickou odchylku od hodnoty uvedené v normě. Vyjadřuje jako by optimum. Modré pozadí znamená, že živiny je v krmné dávce málo. Bílé pozadí odpovídá obsahu živiny v krmné dávce v optimu stanoveném diferencí. Červené pozadí znázorňuje, že je živiny více než povoluje diference normy. Toto grafické zobrazení je lépe patrné z grafu, kde optimum představuje žlutá část.

Hodnotu diference, nebo-li povolenou odchylku od normy, můžeme nastavit pro všechny živiny stejnou ve žlutém poli8 vpravo od názvu normy, nebo můžeme nastavit pro každou živinu různou hodnotu ve sloupci Diference9 vedle uvedených živin.

Optimálně živinově vyvážená krmná dávka dle stanovené normy a diference má ve sloupci Rozdíl pouze bílé pozadí.

Instruktážní obrázek k výpočtu ve výpočtové části

Instruktážní video 4,5MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Graf

V grafu je zobrazeno živinové složení krmné dávky v porovnání s normou, která představuje linii 100 %1. Pokud je množství živiny vyjádřeno pouze modrou barvou2, znamená to, že je jí v krmné dávce málo, pokud je za modrou částí i žlutá část3, obsah živiny v krmné dávce je v optimu stanoveném diferencí. Červená část4 znázorňuje, že živiny je v krmné dávce více než povoluje diference.

Zpět na výpočet se vrátíme kliknutím na příslušné tlačítko5.

Instruktážní obrázek ke grafickému zobrazení

Instruktážní video 1,5MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Tisk

V tiskovém náhledu jsou zobrazena pouze krmiva1, u nichž je dávka větší než nula a krmiva jsou automaticky seřazena podle kódu. V seznamu živin2 jsou také pouze zobrazeny živiny u nichž je definována nenulová potřeba. Tiskový výstup je optimalizován na šířku jednoho listu papíru A4. Zpět na výpočet se vrátíme opět kliknutím na tlačítko Zpět na výpočet3.

Instruktážní obrázek k ziskovému zobrazení

Instruktážní video 41,3MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Bilance potřeby krmiv

Bilance potřeby krmiv v této aplikaci slouží k výpočtu potřeby jednotlivých krmiv dle vložených krmných dávek, u kterých je zadán počet kusů zvířat a počet dní, po které je krmná dávka zkrmována. Tyto údaje mohou sloužit pro výpočet velikosti skladů, potřeby osevních ploch (přípravu osevních postupů) a podobně.

Přidání krmné dávky do bilance

Vypočtenou krmnou dávku můžeme vložit do bilance kliknutím na tlačítko Přidat do bilance1. Musíme zadat počet kusů zvířat2 a počet dnů3, po které je krmná dávka zkrmována. O úspěšném provedení operace jsme informováni dialogovým oknem4. Do bilance jsou přidána pouze krmiva, u nichž je dávka vyšší než nula. Po vložení krmné dávky do bilance můžeme pokračovat v dalším výpočtu, nebo si bilanci zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit bilanci.

Instruktážní obrázek k přidání krmné dávky do bilance potřeby krmiv

Instruktážní video 1,6MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Zobrazení bilance a popis

Bilanci zobrazíme kliknutím na tlačítko Zobrazit bilanci, kde vidíme v levé části normy1, pro které máme vypočteny krmné dávky a počty kusů a dnů2, pro které je krmná dávka přepočtena. V pravé části je seznam použitých krmiv3 v krmných dávkách s jejich potřebou v sušině4 i původní hmotě5. Jednotky6 lze měnit v pravé horní části dle potřeby. Krmiva jsou automaticky seřazena podle kódu.

Zpět na výpočet krmné dávky se vrátíme kliknutím na příslušné tlačítko7.

Instruktážní obrázek k bilani potřeby krmiv

Instruktážní video 1,9MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Další možnosti v bilanci krmiv

V bilanci krmiv můžeme provést násladující operace:

K ostatním operacím potřebujeme kód výpočtu3, který je uveden v prvním sloupci v levé části.

Instruktážní obrázek k dalším možnostem bilane potřeby krmiv

Instruktážní video 3,2MB
Obrázek v novém okně

Zpět

Přizpůsobení aplikace

Databázi norem i krmiv je možné doplnit o vlastní normy či krmiva. Nové živiny lze přidat v záhlaví listu Krmivo. Po přidání dojde k zobrazení na listu Normy atd.
V případě kompletní změny databáze norem a krmiv je nutné odemknout list.

 

Aplikaci a prezentaci připravil Ing. Ivo Vyskočil
Videosnímky připravila Bc. Jitka Dvořáčková

Zpět