biologická činnost půdy


            Důležitou podmínkou úrodnosti každé půdy je vysoká intenzita její biologické činnosti, umožněná přítomností velkého počtu nejrůznějších mikroorganismů, hlavně bakterií, plísní, aktinomycet apod. Tyto mikroorganismy se zúčastňují metabolismu uhlíku, dusíku i síry, biologické sorpce živin, humifikačních aj. procesů v půdě.

            Svou životní činností produkují řadu fyziologicky aktivních látek jako jsou vitaminy, antibiotika, auxiny aj. růstové stimulátory. Jde vesměs o sloučeniny ovlivňující metabolismus rostlin, některé z nich jsou složkami enzymů, jiné zvyšují baktericidní vlastnosti buněčné šťávy. Často jsou považovány za látky podporující příjem živin rostlinami.

            Optimální podmínky pro rozvoj zemědělsky významných mikroorganismů, a tím i pro intenzívní biologickou činnost půdy zajišťuje: dostatek  snadno rozložitelných organických látek, příznivá vlhkost půdy (cca 60% max. kapilární vodní kapacity), teplota kolem 25oC, půdní reakce a přístup vzduchu podle charakteru jednotlivých skupin mikroorganismů.

            Podmínky pro složité přeměny v půdě, které zasahují také do dynamiky změn obsahu a forem živin v půdě a tedy i do výživy rostlin, nelze oddělovat od půdního edafonu, který zajišťuje v půdě funkce rozkladné a syntetické. Edafon dělíme podle velikosti na:

  • mikroedafon (fytoedafon, prvoci, nematoda),

  • mezoedafon (roupice, roztoči, chvostoskoci aj.),

  • makroedafon (mnohonožky, isopoda, larvy hmyzu, měkkýši aj.),

  • megaedafon (žížaly, obratlovci).

 

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 25.06.2004 10:44
 Zástupci edafonu


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno