Slovník pojmů

abaxiální
spodní, od osy (stonku) odvrácená strana, rub (listu)
acidofilní, acidofyt
vyžadující nebo snášející kyselý substrát
adaxiální
svrchní, od osy (stonku) přivrácená strana, líc (listu)
adventivní
náhradní, vznikající kdekoliv na rostlině (kořen, pupen)
akcesorický
přídatný
alogamie, cizosprašnost
opylení pylem z jiné rostliny
andreceum (A)
soubor všech → tyčinek v květu
antropogenní (synantropní) stanoviště
vzniklé umyslnou i neúmyslnou činností člověka
apikální
vrcholový
apokarpní gyneceum
soubor navzájem volných jednoplodolistových pestíků (pryskyřník – Ranunculus, mochna – Potentilla), zřídka je pestík jediný – pak viz. monokapní gyneceum (bobovité – Fabaceae, švestka – Prunus)
apomixe
tvorba semen bez oplození vaječné buňky (většina zástupců pampelišek – Taraxacum)
autogamie, samosprašnost
opylení vlastním pylem
bezobalný květ
květ nahý, bez koruny, kalicha nebo okvětí
bifaciální list
dorziventrální, s nestejnou svrchní a spodní stranou, rozlišeným lícem a rubem (pryskyřník – Ranunculus)
bisymetrický
útvar souměrný podle dvou navzájem kolmých rovin (květy brukvovitých – Brassicaceae, srdcovky – Dicentra)
blizna
nejhořejší část pestíku, uzpůsobená k zachycování a klíčení pylových zrn; obvykle na ní jsou drobné až nápadné bliznové papily; může být přisedlá na → semeníku (mák – Papaver), nebo je od něj častěji oddělena → čnělkou
bobule
dužnatý, nepukavý, obvykle víceplodolistový plod s oplodím zdužnatělým, bez vnitřní sklerenchymatické vrstvy; častěji vícesemenný (konvalinka – Convallaria)
borka
odumřelá, obvykle charakteristicky rozpraskaná nebo odlupující se vnější část pletiv dřevnatého stonku (kmene), nepřesně označována jako “kůra“
botka
blanitý útvar obepínající lodyhu nad uzlinou, vzniklý srůstem palistů příslušného listu (rdesnovité – Polygonaceae)
brachyblast
trvale zkrácená postranní větev dřevnatých stonků, často pokrytá jizvami po opadlých listech (jinan –Ginkgo, modřín – Larix
-bratré tyčinky
srostlé nitkami v jeden nebo více svazečků – podle počtu svazečků:
jednobratré - (sléz – Malva)
dvoubratré - (zemědým – Fumaria)
trojbratré - (třezalka – Hypericum)
brylka
útvar tvořený slepenými pylovými zrny z celého prašného pouzdra (jsou přenášena jako celek), často se stopečkou, zakončenou lepkavým štítkem (vstavačovité – Orchidaceae)
bulva
ztloustlý řepovitý kořen splývající se ztloustlým hypokotylem a ztloustlou dolní částí stonku (miřík celer – Apium graveolens)
byliny
rostliny s celým stonkem nedřevnatým (bylinným)
celistvý
plochý orgán (list, listen apod.) celokrajný, zubatý nebo jinak velmi mělce členěný (buk – Fagus, bříza – Betula)
celokrajný
se zcela hladkým okrajem bez zubů (např. list krušiny – Frangula alnus)
cenokarpní gyneceum
pestík srostlý z většího počtu plodolistů, jedno- nebo vícepouzdrý (mák – Papaver, tulipán – Tulipa), viz. též lyzikarpní gyneceum, parakarpní gyneceum, synkarpní gyneceum
cévní svazek
soubor buněk vodivého pletiva, tvořený především protáhlými buňkami dřeva a lýka a sklerenchymatickou pochvou (žilnatina v listech)
cibule
obvykle dužnatý orgán, tvořený velmi zkráceným stonkem (podpučí, diskus) a nahloučenými, navzájem oddělitelnými listy se ztloustlou bází („suknice“)
cizosprašnost
viz. alogamie
cyathium
velmi drobné květenství (připomínající květ), složené z jednoho stopkatého samičího květu, obklopeného 5 vijany samčích květů (pryšec – Euphorbia)
cyklický květ
všechny květní části (kalich + koruna nebo okvětí, tyčinky i plodolisty) jsou uspořádány v kruzích
čárkovitý
úzký, mnohokrát delší než široký, po celé délce stejně široký (list rdestu ostrolistého – Potamogeton acutifolius)
čepel
do plochy rozšířená část listu nebo jiného útvaru listového původu (listen, korunní lístek atd.)
češule, hypanthium, receptakulum
miskovitě až baňkovitě rozšířené květní lůžko ± uzavírající pestík(y) (švestka – Prunus), nebo i s pestíkem srostlé (pupalkovité – Onagraceae); na jeho vzniku se kromě květního lůžka často podílí i dolní části květních obalů a tyčinek
-četný květ
s určitým počtem členů (zpravidla lístků květního obalu, u cyklických květů obvykle i tyčinky či plodolisty) v jednom kruhu – mohou být volné nebo vzájemně srostlé; nejčastější jsou květy trojčetné(liliovité – Liliaceae), čtyrčetné (brukvovité – Brassicaceae) či pětičetné(rožec – Cerastium, prvosenka –Primula)
-četný list
dlanitě složený ze 3 (trojčetný: jetel –Trifolium) až mnoha (mnohočetný: vlčí bob – Lupinus) lístků
číška, cupula
dřevnatející lůžko květenství, obalující zcela nebo zčásti plody (bukovité – Fagaceae)
členěný
jednoduchý list (listen) s čepelí členěnou v úkrojky sahajícími více než do ¼ (listy kakostů – Geranium); → obal mrkve – Daucus); viz. též dlanito-, peřeno-
člunek
člunkovitě srostlé nebo slepené (někdy i volné) dva dolní korunní lístky květů čeledi bobovitých (Fabaceae), uzavírající tyčinky a pestík
čnělka
horní sterilní, zpravidla zúžená část pestíku spojující → semeník a → bliznu
čtyřmocné tyčinky
v květu mají čtyři tyčinky delší nitky než ostatní (brukvovité – Brassicaceae)
děloha
list z prvního páru listů (dvouděložné) nebo jediný prvý list (jednoděložné), obvykle výrazně menší a odlišného tvaru, u většiny rostlin záhy opadávající nebo zasychající
-dílný
viz. dlanito-, peřeno-
diploidní
obsahující tělní buňky s dvěma sadami chromozomů
dlanitá žilnatina
hlavní žilky vybíhají paprskovitě (dlanitě) z báze čepele (javor – Acer)
dlanitě složený list
skládající se z prstovitě uspořádaných samostatných lístků, vyrostlých na společném řapíku (viz též -četný list)
dlanito-
(ve složenině) jednoduchý útvar, nejčastěji list, s dlanitou žilnatinou a různě hluboko dlanitě členěnou čepelí (viz též peřeno-):
dlanitodílný
čepel asi do 2/3 členěná (pryskyřník hajní – Ranunculus nemorosus)
dlanitoklaný
čepel asi do 1/2 členěná (sléz lesní – Malva sylvestris)
dlanitolaločný
čepel asi do 1/3 členěná (mnohé kontryhele – Alchemilla)
dlanitosečný
čepel členěná až téměř ke středu (k rozvětvení hlavních žilek) (kakost dlanitosečný –Geranium dissectum)
dlanitý
vybíhající paprskovitě (dlanitě) z jednoho místa (žilnatina javorů –Acer)
dorzální (hřbetní)
svrchní strana ± vodorovného orgánu
dorziventrální
viz. bifaciální list
dřeň
pletivo z tenkostěnných, zpravidla odumřelých buněk ve střední části stonku
dřeviny
rostliny s dřevnatým stonkem, podle způsobu větvení rozlišované na → keře a → stromy
dřípený
hluboce členěný v úzké dlouhé, nestejné čárkovité úkrojky (korunní lístky hvozdíku pyšného – Dianthus superbus)
dužnatý, masitý
zelený, šťavnatý, většinou pomalu vadnoucí (obvykle na průřezu polooblý až oblý), list (rozchodníku – Sedum)
dvojvijan
dva → vijany vyrůstající proti sobě (většina brutnákovitých – Boraginaceae)
dvoudomé rostliny
s jednopohlavnými květy, samčí a samičí květy se vyskytují na různých jedincích (vrba – Salix)
dvoulaločný
zářezem rozdělený ve dva laloky (list jinanu dvoulaločného – Ginkgo biloba)
dvouleté rostliny
vytvářejí v 1. roce listy (často v přízemní růžici), ve druhém roce kvetou a plodí, po vysemenění odumírají
dvoumocné tyčinky
v květu mají dvě tyčinky delší nitky než ostatní (hluchavkovité – Lamiaceae)
dvounažka
suchý dvouplodolistový plod, spojený uprostřed → karpoforem (plodonošem), rozpadající se za úplné zralosti na dvě jednosemenné části (miříkovité – Apiaceae)
křídlatá dvounažka - je opatřena (obvykle symetrickým) blanitým oplodím, křídly (javor – Acer)
dvoupyský
srastloplátečný, souměrný květní obal, rozdělený v horní a dolní pysk (kalich a koruna černohlávku – Prunella)
dvouřadé
orgány vyrůstají ve dvou řadách na protilehlých stranách stonku nebo vřetene (střídavé listy kosatce – Iris; chlupy na lodyze rozrazilu rezekvítku – Veronica chamaedrys)
dvouřízný
zploštělý, se dvěma ostrými hranami až úzkými křídly (listové pochvy a lodyhy srhy –Dactylis)
eliptický
2x delší než široký, k oběma koncům stejně zúžený, tupý, uprostřed nejširší (list kokoříku vonného – Polygonatum odoratum)
emergence
mnohobuněčný výrůstek z povrchu orgánu vznikající z pokožkových i podpokožkových buněk
endemit
taxon omezený svým výskytem pouze na určité území, na určitý přirozený celek (Poa riphaea – Petrovy kameny v Hrubém Jeseníku, Campanula bohemica – Krkonoše apod.)
endodermis
vrstva buněk specifického tvaru, oddělující v kořenech cévní svazek a kůru
endokarp
vnitřní, mnohdy tvrdé oplodí (pecka švestky – Prunus domestica)
endosperm
zásobní pletivo v semeni, nápadné zéjména v obilkách některých trav (obilniny)
epifyty
vytrvalé rostliny rostoucí (avšak neparazitující) na těle jiné rostliny, nejčastěji stromu
exokarp
vnější, obvykle blanité oplodí
fylokladium
zelené, listům podobné větve přebírající asimilační funkci (chřest – Asparagus); obvykle jsou zploštělé
gyneceum (G)
soubor volných nebo v pestík navzájem srostlých plodolistů v květu
halofilní, halofyt
rostlina vyhledávající stanoviště (slaniska) nebo snášející substráty s vyšším obsahem solí
haploidní
obsahující buňky s jednou sadou chromozomů
hedvábitě chlupatý
pokrytý jemnými, hustými, měkkými chlupy, které jsou všechny v jednom směru přitisklé k povrchu orgánu („učesané“) (rub listu jahodníku trávnice – Fragaria viridis)
heterostylie, různočnělečnost
v květech se na různých jedincích téhož druhu vyskytují dva (prvosenka – Primula) nebo tři (šťavel – Oxalis) typy různě dlouhých čnělek
hlávka
viz. strboul
hlíza
podzemní ztlustlý zásobní orgán různého původu, obvykle na průřezu jednolité konzistence (na rozdíl od suknic cibulí)
hlíza kořenová - hlízovitě ztlustlý kořen nebo jeho část se zásobní funkcí (orsej – Ficaria)
homostylie
v květech téhož druhu jsou všechny čnělky stejně dlouhé (obvyklý případ, protiklad k heterostylii)
hrálovitý
podlouhlý nebo vejčitý plochý orgán, na bázi uťatý a vybíhající ve dva špičaté rozestálé nebo špičkou nahoru zakřivené laloky, svírající tupý úhel (list svlačce – Convolvulus, šťovíku menšího – Rumex acetosella); též hrálovitá báze listu
hrozen
nevětvené květenství s dlouhým vřetenem, na němž jednotlivě vyrůstají stopkaté květy s ± stejně dlouhými stopkami; mohou být střídavé (hyacint – Hyacinthus, vikev – Vicia) nebo v přeslenu (žebratka – Hottonia)
hroznovité květenství
postranní (boční) větve nepřerůstají vřeteno (osu) květenství; květy rozkvétají zdola nahoru nebo od okraje ke středu květenství
hruškovitý
tvaru hrušky
huňatý (huňatě chlupatý)
dlouze měkce hustě chlupatý, s chlupy ± odstálými a vzájemně spletenými
hypokotyl
článek podděložní, první lodyžní článek na klíční rostlině mezi dělohami a kořínkem
hypokotylní hlíza
vzniká ztloustnutím hypokotylu (ředkvička – Raphanus sativus skupina Radicula)
chlup, trichom
pokožkový výrůstek, vznikající z jediné pokožkové buňky; může být jednobuněčný i vícebuněčný, → jednoduchý nebo větvený
chmýr
kalich na vrcholu spodního semeníku, přeměněný ve štětinky nebo častěji dlouhé štětiny (tzv. paprsky); vytrvává na nažkách (hvězdnicovité – Asteraceae, kozlíkovité – Valerianaceae):
jednoduchý - s paprsky hladkými (bodlák – Carduus)
pérovitý - s paprsky pérovitě (zpeřeně) chlupatými (pcháč – Cirsium)
chobotnatý list
čepel podlouhlá, její okraj mělce laločnatý, s okrouhlými laloky i zářezy (starček obecný – Senecio vulgaris)
chocholičnatá lata
lata s dolními postranními větvemi prodlouženými, takže květy (jeřáb – Sorbus), popř. květenství (vratič obecný – Tanacetum vulgare) jsou uspořádány deštníkovitě až v jedné rovině
chocholík
hroznovité květenství s dolními květními stopkami prodlouženými a směrem vzhůru se zkracujícími, takže všechny květy jsou uspořádány deštníkovitě až téměř v jedné rovině (jabloň – Malus, snědek chocholičnatý – Ornithogalum umbellatum)
intercelulára
malý mezibuněčný prostor, vyplněný nejdříve tekutinou, později často vzduchem (např. spodní strana lístku okřehku hrbatého – Lemna gibba)
internodium, článek
část stonku (nebo jeho větve) mezi uzlinami (nody), z nichž vyrůstají listy
jařmo
dvojice vstřícných lístků zpeřeného listu
jazýček
blanitý výrůstek na rozhraní listové pochvy a čepele (trávy – Poaceae, ostřice – Carex)
jazykovitá koruna
souměrná koruna dole trubkovitá, výše rozšířená v plochou → ligulu (pampeliška – Taraxacum)
jazykovité květy
souměrné květy s jazykovitou korunou; tvoří buď celé úbory (pampeliška – Taraxacum), nebo pouze paprsek - okrajové květy v úboru (kopretina – Leucanthemum)
jednodomé rostliny
jednopohlavné samčí a samičí květy se vyskytují na jedné rostlině (dub – Quercus)
jednoduchý
nečleněný v samostatné části (opak: složený); nevětvený:
jednoduchý list - s čepelí celistvou nebo členěnou
jednoduchý chlup - nevětvený
jednoleté rostliny
klíčí, kvetou a plodí během jedné vegetační sezóny, poté odumírají; viz. též terofyty
jednopohlavný květ
obsahující pouze → tyčinky (samčí květy, ) nebo pouze → pestíky (samičí květy, )
funkčně jednophlavný - obsahuje zdánlivě dobře vyvinuté tyčinky i pestíky, avšak funkční je pouze jedno pohlaví nevytváří se pyl nebo vajíčka
jehlice
přisedlý, obvykle tuhý jehlicovitý list různého průřezu u nahosemenných dřevin
jehlicovitý
většinou tuhý, pevný, čárkovitý list (borovicovité – Pinaceae), někdy s podvinutými okraji (vřesovec – Erica)
jehněda
hroznovité květenství s chabým vřetenem, zpravidla převislé s ± přisedlými květy, opadavé jako celek (vrba – Salix, bříza – Betula)
kadeřavý
celý nebo zejména na okraji zvlněný (list šťovíku kadeřavého – Rumex crispus)
kalich (K)
vnější, obvykle zelený obal → různoobalného květu
kalíšek
kruh zelených lístků vně kalicha, střídajících se s kališními lístky, obvykle menších než kalich: může mít stejný počet lístků jako kalich (mochna – Potentilla) nebo menší (sléz – Malva)
kápovitý
čepel listu na vrcholu okraji srostlá, vytvářející kápovitou dutinu (křivatec žlutý – Gagea lutea)
keře
dřeviny vyšší než 30 cm větvené odzdola, bez kmene
keříky (popř. keříčky)
drobné keře do 30 cm výšky, rostoucí obvykle v hustých souvislých porostech (vřes – Calluna, borůvka – Vaccinium)
-klaný
viz. dlanito-, peřeno-
klas
hroznovité květenství s přisedlými květy na prodlouženém tuhém vřetenu (jitrocel – Plantago)
klásek
(1) květenství trav (Poaceae), tvořené 2 (vzácněji 0-3) plevami a jedním až více květy; každý květ vyrůstá z paždí pluchy; klásky skládají složená květenství (klasy, laty )
(2) drobné klasovité květenství u šáchorovitých (Cyperaceae) nebo některých bik (Luzula), skládající často rovněž složená květenství
kleistogamický květ
trvale uzavřený, samosprašný (violka – Viola, kruštík – Epipactis)
klíček, zárodek, embryo
základ mladé rostlinky v semeni, tvořený vzrostným vrcholem (plumulou), dělohami (dělohou), hypokotylem a radikulou (primárním kořínkem); může být:
přímý nebo zakřivený, v několika podobách (brukvovité – Brassicaceae):
bokokořenný - s dělohami k sobě přitisknutými a kořínkem přitisklým k jejich boční straně (penízek – Thlaspi)
hřbetokořenný - s kořínkem přitisklým k hřbetní straně jedné z děloh (řeřicha – Lepidium)
žlábkoděložný - s kořínkem přilehlým z hřbětní strany do ohybu žlábkovitě prohnutých děloh (brukev – Brassica)
klubíčko, klubko
vrcholičnaté květenství; velmi silně stažený úžlabní → vrcholík s květy téměř přisedlými, směřujícími do všech stran (merlík – Chenopodium)
kmen
dolní, nevětvená část dřevnatého stonku u stromů, obvykle krytá na povrchu → borkou
kolec, kolce
ztrnovatělé, zpravidla zkrácené větévky (trnka – Prunus spinosa)
kolénko
uzlina, plné místo na → stéblu trav (Poaceae)
konektiv
viz. spojidlo
konkávní
vydutý, vyhloubený
konvexní
vypuklý
kopinatý
v dolní 1/4 - 1/3 nejširší, k oběma koncům se znenáhla zužující, obvykle 3-4x delší než široký (list kypreje vrbice – Lythrum salicaria)
kopisťovitý
nahoře nejširší, zaokrouhlený až okrouhlý, směrem k bázi se znenáhla zužující (list sedmikrásky obecné – Bellis perennis)
koruna (C)
vnitřní květní obal → různoobalného květu, zpravidla jinak než zeleně zbarvený
kořen
podzemní orgán rostliny, který nenese listy ani pupeny, na špičce je kryt kořenovitou čepičkou chránící dělivé pletivo; upevňuje rostlinu v půdě a čerpá z půdy živiny, může sloužit i jako zásobní orgán rostliny
kosníkovitý
2(-3)x delší než široký, tvaru asymetrického kosočtverce, nejširší v dolní 1/3 (list merlíku zedního – Chenopodium murale)
kožovitý
tuhý, pevný, neohebný, na povrchu hladký nebo jemně svraskalý, pomalu vadnoucí
kracovitý
peřeně členěný jednoduchý list s koncovým úkrojkem nápadně největším a postranními úkrojky nazpět zakřivenými, postupně se zmenšujícími (některé pampelišky – Taraxacum sect. Ruderalia)
krovky
vytrvávající, často zvětšené 3 vnitřní lístky okvětní (šťovík – Rumex) nebo 2 listence (lebeda – Atriplex), kryjící nažky
kružel
typ → mnohoramenného vrcholíku, u něhož dolní postranní větve vyrůstají v nestejné výšce, přerůstají hlavní vřeteno, jsou na zevní straně tím delší, čím dále od vrcholového květu hlavního vřetene vznikají a samy se podobně větví (sítinovité – Juncaceae)
krycí chlupy
mají jen funkci ochrannou (proti výparu apod.) a nevylučují žádný sekret – (opak: žláznaté chlupy); obvykle nejsou na vrcholu rozšířeny
křídla
(1) dva postranní korunní lístky v květu bobovitých (Fabaceae), obvykle výrazně užší než → pavéza
(2) dva postranní, zveličelé, korunovitě zbarvené kališní lístky vítodovitých (Polygalaceae)
křídlatý
na hranách protažený v různě široká plochá křídla (lodyha kostivalu lékařského – Symphytum officinale)
křídlatý plod
opatřený blanitým oplodím křídly, umožňujícím šíření plodu vzduchem (javor – Acer, jasan – Fraxinus)
křivolaký
vlnovitě zprohýbaný (větévky laty metličky křivolaké – Avenella flexuosa)
křižmostojné
páry vstřícných listů nebo listenů nad sebou jsou pootočeny o 90° (hluchavka – Lamium)
kulovitý
na průřezu kruhovitý trojrozměrný útvar
kůlový kořen
mohutně vyvinutý hlavní kořen, zpravidla dřevnatý, rostoucí ± přímo geotropicky a upevňující rostlinu hluboko v půdě (dub – Quercus)
kůra
první živé pletivo stonku pod pokožkou nebo → borkou
květ
soubor orgánů krytosemenných rostlin, zajišťujících pohlavní rozmnožování; je obvykle tvořen → květním lůžkem, → květním(i) obalem (obaly), souborem → tyčinek a → plodolistů
květenství
soubor květů uspořádaných podle určitých pravidel; může být jednoduché (tvořené jednotlivými květy) nebo složené (z květenství)
květní lůžko
viz. lůžko květní
květní obal, květní obaly
orgány obalující reprodukční části květu; jsou tvořeny buď → kalichem a → korunou, nebo → okvětím
kyjovitý
trojrozměrný útvar k vrcholu znenáhla ztloustlý a zaoblený (tvar kyje) (blizna vrbovky žláznaté – Epilobium ciliatum)
kýlnatý
s podélnou ostrou hranou (pluchy lipnic – Poa) nebo ostře vystouplou lištou (okraje tobolek rozrazilu rolního – Veronica arvensis)
laločnatý
okraj s mělkými oblými zářezy a laloky (listy kontryhele žlutozeleného – Alchemilla xanthochlora)
-laločný
viz. dlanito-, peřeno-
lata
hroznovité květenství; z dlouhého hlavního vřetene vyrůstají kratší, dále rozvětvené postranní větve; směrem od báze k vrcholu ubývá počet řádů větví (réva vinná – Vitis vinifera)
ledvinitý
orgán (obvykle plochý) širší než dlouhý, ve tvaru ledviny (ostěry kapradě – Dryopteris, listy kopytníku evropského – Asarum europaeum)
ledvinovitý
trojrozměrný útvar tvaru ledviny (semeno fazolu – Phaseolus)
lenticely, čočinky
zpravidla drobné bradavičky na povrchu větví (bez – Sambucus) nebo plodů (jeřáb muk – Sorbus aria), umožňující výměnu plynů
letorost
dřevnatějící výrůstek větve keře nebo stromu z posledního roku, popř. z let předcházejících
levotočivý
při pohledu shora se otáčí proti směru hodinových ručiček (většina ovíjivých rostlin, např. svlačec – Convolvulus)
liána
popínavá rostlina s chabým stonkem, pnoucím se po jiných rostlinách nebo anorganickém podkladu; může být dřevinná (břečťan – Hedera) nebo bylinná (svlačec – Convolvulus)
ligula
zploštělá část (obvykle nápadná) koruny → jazykových květů u hvězdnicovitých (Asteraceae)
licho-
(ve složených výrazech):
(1) ve významu nepravý , u vrcholičnatých, popř.složených květenstvích připomínajících jednoduchá hroznovitá květenství
(2) mající lichý počet lístků, → lichozpeřený
lichoklas
složené květenství stažené do podoby klasu, např. shloučené lichopřesleny (máta klasnatá – Mentha spicata) nebo stažená lata z klásků (psárka – Alopecurus)
lichookolík (zdánlivý okolík)
vrcholičnaté květenství, jehož květy vyrůstají z jednoho místa podobně jako u okolíku; místo obalu však jsou pod květenstvím obvykle dva vstřícné, často mírně toulcovité listeny; nejdříve rozkvétají vnitřní květy květenství (česnek – Allium)
lichopřeslen
vrcholičnaté květenství tvořené ze 2 zkrácených vidlanů v paždí vstřícných listenů, květy jsou zdánlivě v přeslenu (hluchavkovité – Lamiaceae)
lichozpeřený
zpeřený list, jehož vřeteno je zakončeno jedním lichým lístkem (list akátu – Robinia psedoacacia)
list
postranní, zpravidla plochý orgán stonku se zákonitým postavením a omezeným růstem, zpravidla zelený, s fotosyntetickou a transpirační funkcí
lístek
samostatná část složeného listu; může být různě členěný, nebo se skládat z → lístečků
listen
nepárový, často drobný listový útvar v květenství; v jeho úžlabí vyrůstá květ nebo větev květenství (dymnivka – Corydalis); někdy je však listům velmi podobný (rozrazil perský – Veronica persica, hluchavka – Lamium)
listenec, listence
párový (dvouděložné) nebo vz. nepárový (jednoděložné) listový orgán, vyrůstající na květní stopce (violka – Viola)
lodyha
nadzemní bylinný stonek, odumírající v roce, kdy vyrostl
lusk
suchý, jednoplodolistový, zpravidla vícesemenný plod pukající břišním i hřbětním švem (bobovité – Fabaceae)
lůžko květní
rozšířené, ploché až vyklenuté, někdy dužnaté zakončení květní stopky, na kterém vyrůstají květní orgány
lyrovitý
s koncovým úkrojkem ± celistvým a mnohem větším než úkrojky postranní, které jsou přímo odstálé a dolů se zmenšující (list kapustky obecné – Lapsana communis)
lysý
bez jakéhokoliv odění
lyzikarpní gyneceum
cenokarpní gyneceum s jednopouzdrým semeníkem; vajíčka jsou uložena buď na středovém sloupku (středová placentace; rožec – Cerastium), nebo na bázi semeníku (spodová placentace; prvosenka – Primula)
malvice
dužnatý plod některých rodů růžovitých (Rosaceae) vzniklý z gynecea s polospodními až spodními semeníky (spojenými zdužnatělým květním lůžkem) a z vnějšku přirostlé zdužnatělé češule; vlastní pestíky jsou přeměněny v několik (5-1) blanitých pouzder se semeny ( jádřinec u jablka) (jabloň – Malus, jeřáb – Sorbus) nebo v jednu až více peciček (hloh – Crataegus)
masíčko
masitý výrůstek na semeni (violka – Viola, bika – Luzula)
mečovitý list
čepel čárkovitá nebo úzce kopinatá, obrácená hranou k lodyze (puškvorec obecný – Acorus calamus, kosatec – Iris)
měchýřek
suchý, pukavý, vícesemenný jednoplodolistový plod, otvírající se břišním švem; může být blanitý (blatouch – Caltha) i dřevnatý (šácholan – Magnolia)
mezokarp
střední vrstva oplodí; může být dužnatý i sklerenchymatický
míšek (arilus)
dužnatý útvar vzniklý zbujením vaječného poutka při bázi vajíčka, obvykle nápadně zbarvený a téměř obalující semeno (brslen – Eonymus)
mnohomanželné rostliny
na jedné rostlině se vyskytují květy oboupohlavné i jednopohlavné, pak ale pouze jednoho pohlaví (jasan ztepilý – Fraxinus excelsior)
mnohoramenný vrcholík
z vřetene květenství vyrůstá v paždí střídavých listenů více postranních větví, které se často dále větví (tužebník obecný – Filipendula vulgaris)
-mocné tyčinky
termín informující o počtu delších tyčinek v květu; viz. též dvoumocné tyčinky, čtyřmocné tyčinky
monofaciální list
oblý nebo polooblý, s nerozlišeným rubem a lícem (rozchodník bílý – Sedum album)
monokarpní gyneceum
apokarpní gyneceum tvořené jediným pestíkem (bobovité – Fabaceae)
monopodium
typ větvení, kdy boční (postranní) větve jsou tenčí a nepřerůstají hlavní stonek, který pokračuje v růstu
mošnička
srostlý listen pevně nebo volněji obalující nažku ostřic (Carex); nahoře ± uťatý nebo protažený v → zobánek
mozolek
výrůstek na → krovkách některých šťovíků (např. šťovík klubkatý – Rumex conglomeratus)
nahá obilka
za zralosti vypadávající z klásku bez pluchy a plušky (pšenice – Triticum)
nahý pupen
nekrytý šupinami (kalina tušalaj – Viburnum lantana)
nažka
suchý, nepukavý jednosemenný plod s blanitým nebo kožovitým oplodím (pryskyřník – Ranunculus, hvězdnicovité – Asteraceae)
nektárium
místo nebo útvar na rostlině, vylučující šťávu s vysokým obsahem cukru
nicí
dolů visící, převislý (poupata máku vlčího – Papaver rhoeas)
nitka
sterilní, obvykle úzká část tyčinky nesoucí → prašník a → spojidlo
nitrofilní
vyhledávající substráty s vysokým obsahem dusíkatých látek
nody, uzliny
místa na stonku, kde vyrůstají listy nebo větve květenství
obal
přeslenitý soubor listenů pod → složeným okolíkem (mrkev obecná – Daucus carota)
obalíček
přeslenitý soubor listenů pod okolíčky složeného okolíku (mrkev obecná – Daucus carota) viz. též složený okolík
obilka
suchý, nepukavý jednosemenný plod trav (Poaceae), u něhož srůstá osemení s oplodím; může být → nahá nebo → okoralá
objímavý
přisedlý list nebo listen s čepelí na bázi hluboce vykrojenou, jejíž úkrojky přesahují šířku lodyhy (čípek objímavý – Streptopus amplexifolius)
obkopinatý
obráceně kopinatý, v horní třetině nejširší (list máchelky srstnaté – Leontodon hispidus)
oboupohlavný květ
obsahuje → tyčinky i → plodolisty (andreceum i gyneceum)
obsrdčitý
obráceně srdčitý, na vrcholu vykrojený, k bázi znenáhla zúžený (lístky listu a korunní lístky šťavelu – Oxalis)
obvejčitý
obráceně vejčitý, v horní 1/3 nejširší (list olše lepkavé – Alnus glutinosa)
oddenek
podzemní stonek, většinou nezelený, s adventivními kořeny v uzlinách a šupinovitými listy s úžlabními pupeny
oddenková hlíza
zásobní tlustý oddenek nebo hlíza vyrůstající z oddenku (brambor – Solanum tuberosum)
ojíněný
pokrytý tenkou nesmáčivou voskovou vrstvičkou nasivělé barvy (vrstvička však jde často setřít) (listy kostřavy sivé – Festuca pallens)
okolík
hroznovité květenství se zcela potlačeným vřetenem; květy jsou na ± stejně dlouhých stopkách a vyrůstají z květonosné větve prýtu (břečťan – Hedera); viz. též složený okolík
okoralá obilka
za zralosti vypadávající z květenství těsně obalená pluchou a pluškou (většina trav), popř. s pluchou a pluškou srůstající (ječmen – Hordeum)
okrouhlý
± kruhovitý (list mokrýše střídavolistého – Chrysosplenium alternifolium)
okvětí (P)
květní obal tvořený lístky ± stejné barvy a tvaru, není rozlišen na korunu a kalich (např. blatouch – Caltha, vstavačovité – Orchidaceae)
opadavý
listový útvar opadávající obvykle na konci vegetační sezóny (opak: vždyzelený)
oplodí
pletiva tvořící stěnu plodu a uzavírající semena
oříšek
suchý, nepukavý jednosemenný plod s tvrdým kamenným oplodím, nesrůstajícím s osemením (líska – Corylus, kotvice – Trapa)
osemení
obal semene (zpravidla suchý a blanitý) vznikající z obalů vajíčka
osina
štětinovitý nebo vláskovitý výrůstek, někdy značně dlouhý (z pluchy žita – Secale)
osten
špičatý útvar zpravidla emergenčního původu (ostružiník – Rubus, růže – Rosa; číška kaštanovníku – Castanea)
ostěra
jemná blanka, zčásti nebo ± zcela kryjící → výtrusnicovou kupku, záhy opadávající nebo vytrvávající (i po dozrání výtrusů)
ostnitý
s pichlavou, tuhou, nápadnou špičkou (úkrojky listu pcháče bělohlavého – Cirsium eriophorum)
ostruha
dutý kuželovitý nebo válcovitý útvar na bázi korunního nebo okvětního lístku; často jsou v něm umístěny orgány produkující nektar (violkovité – Violaceae, vstavačovité – Orchidaceae)
otevřená žilnatina
bez spojů (anastomóz) mezi žilkami; žilky posledního řádu volné
ouška
úkrojky objímající zčásti nebo zcela lodyhu; může jít o úkrojky listové pochvy (ječmen – Hordeum), čepele (kostřava obrovská – Festuca gigantea), řapíku (vrba ušatá – Salix aurita) nebo palistů (mochna – Potentilla)
ovíjivý
po pevné opoře se ovíjející (stonek) viz. též levotočivý, pravotočivý
ozimé rostliny
vytvářejí listy 1. rokem na podzim (koncem vegetační sezóny) ve druhém roce kvetou a plodí, po vysemenění odumírají
pacibulka
opadavý adventivní pupen na bázi stonku (lomikámen zrnatý – Saxifraga granulata), v paždí listů (lilie cibulkonosná – Lilium bulbiferum) nebo v květenství (mnohé druhy česneků – Allium); slouží k vegetativnímu rozmnožování
pakorunka
šupinovité nebo límečkovité výrůstky, obvykle na přechodu nehtu a čepele u volných korunních lístků (silenka – Silene) nebo na přechodu okvětní trubky a lemu (narcis – Narcissus)
palice
hroznovité květenství s květy přisedlými na ztlustlém nebo zdužnatělém vřetenu, obalené → toulcem (áronovité – Araceae)
palisty
párové listové úkrojky na bázi řapíku nebo přisedlé čepele (růže – Rosa, Violka – Viola, hrách – Pisum)
papila
drobná bradavkovitá vychlípenina pokožkové buňky (korunní lístky violky zahradní – Viola x wittrockiana)
parakarpní gyneceum
cenokarpní gyneceum s jednopouzdrým semeníkem a nástěnnou placentací; plodolisty jsou srostlé svými okraji (mák – Papaver)
parazit
cizopasník; nezelená rostlina, výživou úplně vázaná na hostitele (kokotice – Cuscuta)
pavéza
horní, vzpřímený a obvykle výrazně široký korunní lístek bobovitých (Fabaceae)
peckovice
dužnatý plod s oplodím rozlišeným ve vnější blanitý exokarp, střední dužnatý mezokarp a vnitřní kamenný endokarp (švestka, meruňka, broskev... – Prunus)
peckovička
drobná, často vícesemenná peckovice (bez – Sambucus, šicha – Empetrum) také součást souplodí (ostružiník – Rubus)
peřeno-
(ve složenině s) -laločný, -klaný, -dílný, -sečný (viz. též dlanito-) jednoduchý útvar, nejčastěji list, se zpeřenou žilnatinou a různě hluboko členěnou čepelí:
peřenodílný
čepel cca do 2/3 členěná (řeřišničník písečný – Cardaminopsis arenosa)
peřenoklaný
čepel cca do 1/2 členěná (dub červený – Quercus rubra)
peřenolaločný
čepel cca do 1/3 členěná (dub letní – Quercus robur)
peřenosečný
čepel téměř až ke střední žilce členěná (řeřišnice luční – Cardamine pratensis)
dvakrát peřeno-
úkrojky dvakrát členěné (dol.listy kmínu – Carum)
pestík
samičí orgán v květu, tvořený jedním plodolistem nebo několika navzájem strostlými plodolisty; obvykle je členěný v → semeník, → čnělku → a bliznu
pilovitý
okraj se zuby a zářezy špičatými a kupředu namířenými, s přední stranou zubu kratší než zadní (list jilmu – Ulmus);
dvakrát pilovitý - se střídajícími se většími a menšími zuby
placenta, semenice
část plodolistu, z níž vyrůstají vajíčka; u většiny kratosemenných je umístěna při okraji plodolistu
plazivý
na zemi celou délkou ležící a v uzlinách zpravidla kořenující (lodyha mochny plazivé – Potentilla reptans)
plenka
metamorfovaný zakrnělý lístek vnitřního kruhu okvětí v klásku trav (Poaceae); viz. též pluška
pleva
(1) dva (řidčeji 1 nebo 3), obvykle nestejné listeny na bázi klásku trav (Poaceae)
(2) listeny pod každým květem a plodem v kláscích šáchorovitých (Cyperaceae)
pleviny
mnohobuněčné, bělavé až hnědočerné šupiny nebo chlupy na listech (zejména řapících) a oddencích kapradin
plevky
drobné blanité listeny na lůžku úboru pod květy (prasetník – Hypochaeris, rmen – Anthemis)
plod
útvar vzniklý ze semeníku nebo celého pestíku a obsahující semena
plodenství
soubor plodů vznikající z celého květenství (slunečnice – Helianthus, meruzalka – Ribes)
ploidie
vyjadřuje počet sad chromozomů v tělních buňkách (→ diploidní, tetraploidní ..)
plstnatý
velmi hustě jemně chlupatý s chlupy propletenými v souvislý povlak (divizna malokvětá – Verbascum thapsus, tařice skalní – Aurinia saxatilis)
plucha
listen na bázi květu v klásku trav (Poaceae)
pluška
dva metamorfované srostlé lístky vnějšího kruhu okvětí v klásku trav (Poaceae); viz. též plenka
podlouhlý
2-4 x delší než široký, ve střední části s rovnoběžnými okraji a na obou koncích obvykle stejnoměrně zúžený (např. list omanu vrbolistého – Inula salicina)
podpůrná šupina
(1) šupina samičí šištice nahosemenných, v jejímž úžlabí vyrůstá → semenná šupina (douglaska – Pseudotsuga); někdy dokonale srůstá se semennou šupinou (borovice – Pinus)
(2) trojcípý útvar pod květy v samičí jehnědě, vzniklý srůstem listenců (bříza – Betula)
(3) dřevnatějící šupina, podílející se na stavbě šištice (olše – Alnus)
podvinutý
s okrají dolů svinutými, takže zakrývají okrajovou část rubu listu (list vrby košikářské – Salix viminalis)
pochva
báze listu nebo listenu obepínající lodyhu nad uzlinou:
otevřená - okraje pochvy nesrostlé (většina trav – Poaceae)
uzavřená - okraje plochy srostlé (šáchorovité – Cyperaceae)
poléhavý
na zemi celou délkou ležící a teprve koncovým článkem vzpřímený, v uzlinách nekořenující (lodyhy rdesna ptačího – Polygonum aviculare s. str.)
polokeře
rostliny s dřevnatými podzemními orgány a bází stonku, většina stonku je však bylinné konzistence (devaterník – Helianthemum)
polonahý pupen
krytý šupinami jen zčásti (bez černý – Sambucus nigra)
poloparazit
zelená, asimilující rostlina, částečně vázaná výživou na hostitele (jmelí – Viscum, kokrhel – Rhinanthus)
polospodní semeník
květní obaly a tyčinky vyrůstají uprostřed semeníku (lomikámen zrnatý – Saxifraga granulata)
poltivý plod, schizokarpium
víceplodolistový, rozpadající se za zralosti na jednosemenné plůdky (merikarpia) spojené karpoforem (plodonošem), nebo se rozpadající napříč plodolisty (např. tvrdky)
polyploidní
obsahující tělní buňky s 3 a více základními sadami chromozomů
pomnožené tyčinky
ve větším počtu (více než 10) (pryskyřník – Ranunculus, mochna – Potentilla)
pomoučený
pokrytý drobnými kulovitými chlupy, vyplněnými vzduchem nebo vodou, působícími moučnatým dojmem; při dotyku chlupy snadno praskají a pomoučení se stírá (merlík bílý – Chenopodium album)
ponořený (submerzní) list
list vodních rostlin s celou čepelí ponořenou pod hladinu; může se vyskytovat jako jediný typ listů (úzkolisté rdesty – Potamogeton), nebo jako první stadium listů, po němž se vyvíjejí listy → vzplývavé a → vynořené (šípatka – Sagittaria)
popínavý, šplhavý
přichycující se opory úponkami (réva vinná – Vitis vinifera), příčepivými kořeny (břečťan – Hedera) nebo ostny (ostružiník – Rubus)
populace
soubor jedinců stejného druhu na jednom místě a v daném čase
prašník
fertilní část tyčinky, ve které se tvoří pyl; obvykle je tvořen dvěma prašnými váčky spojenými → spojidlem; každý z prašných váčků se skládá ze dvou prašných pouzder
pravidelný, aktinomorfní
útvar, jímž je možno proložit 3 nebo více rovin souměrnosti (květ zvonku – Campanula)
pravotočivý
při pohledu shora se otáčí po směru hodinových ručiček (vzácně, např. chmel – Humulus)
prchavý
opadávající před úplným rozvitím květu (koruna révy vinné – Vitis vinifera, kalich máku – Papaver)
prorostlý
přisedlý list nebo listen s čepelí objímající stonek kolem dokola, takže stonek zdánlivě listem prorůstá (prorostlík okrouhlolistý – Bupleurum rotundifolium)
prothalium, prokel
haploidní vývojové stadium kapraďorostů, obvykle vláknitého nebo lupenitého tvaru, vyrůstající z výtrusu; na prothaliu se tvoří pohlavní orgány (pelatky a zárodečníky)
prýt
stonek s listy, pupeny a květy
přeslenité
vyrůstají v počtu 3 a více z téže uzliny stonku a jsou kolem stonku rovnoměrně rozložené v jedné rovině (listy sasanek – Anemone, vraního oka – Paris)
přetrhovaně zpeřený
zpeřený list, u něhož se střídají jařma velkých a malých lístků (brambor – Solanum tuberosum)
převislý
obloukovitě až přímo dolů visící
přezimující
obvykle přetrvávající přes jednu zimu, v druhé vegetační sezóně však odumírající (list jaterníku – Hepatica)
příčepivé kořeny
adventivní kořeny přidržující liány na povrchu opory (břečťan – Hedera)
přilba
přilbovitě skloněné lístky nebo vyklenutý lístek květního obalu (vstavač vojenský – Orchis militaris, oměj – Aconitum)
přisedlý
bez řapíku nebo stopky (list smrku – Picea; plod jmelí – Viscum);
přisedlá blizna - na semeníku bez čnělky (mák – Papaver)
pukavý plod
obvykle vícesemenný, otvírající se různým způsobem a uvolňující semena
pupen
základ budoucího orgánu (stonku, větve, listu)
pýřitý
krátce, měkce, obvykle roztoušeně (ne hustě) chlupatý
pysk
horní pysk, dolní pysk - horní a dolní část dvoupyských srostloplátečných korun (hluchavkovité – Lamiaceae);
labellum - výrazně zvětšený a tvarově odlišný dolní okvětní listek (vstavačovité – Orchidaceae)
receptakulum
viz. češule
relikt
pozůstatek z původně souvislého nebo širšího přirozeného rozšíření z určitého období (např. glaciální relikt), v současnosti ekogeograficky izolovaný prvek
rourkovitý
dutý, trubicovitý (list cibule – Allium cepa)
rovnoběžná žilnatina
s ± stejně silnými od báze k vrcholu listu paralelně probíhajícími žilkami (obvykle u jednoděložných)
ruderální flóra, vegetace
vyskytujíci se na stanovištích vytvořených nebo silně ovlivněných lidskou činností, avšak ponechaných spontánnímu vývoji
různoobalný květ
s květními obaly rozlišenými na → kalich a → korunu
rýhovaný
s nápadnými podélnými rýhami mezi ± zploštělými žebry (list metlice trsnaté – Deschampsia cespitosa, lodyha přesličky rolní – Equisetum arvense); viz. též žebernatý
řapík
stopkovitě zúžená dolní část listu
samosprašnost
viz. autogamie
sbíhavý
přisedlý list s okraji čepele sbíhajícími dolů po lodyze a vytvářejícími na části (nebo celém) stonku křídla nebo žebra (kostival lékařský – Symphytum officinale)
-sečný
čepel až téměř k hlavní žilce členěná ; viz též dlanito-, peřeno-
segetální (flóra, vegetace)
plevelová flóra a vegetace, vyskytující se na stanovištích vzniklých lidskou činností a pravidelně obhospodařovaných
semeník
dolní rozšířená dutá část → pestíku obsahující vajíčka
semenná šupina
šupina samičí šištice nahosemenných, nesoucí na svrchní straně vajíčka (za zralosti semena); viz. též podpůrná šupina
síťnatá žilnatina
s nápadnými spoji (anastomózami) mezi žilkami 2. nebo 3. řádu, ± stejně silnými jako žilky
sklerenchym
pletivo tvořené buňkami se ztlustlými stěnami (zrnka v dužině hrušek, vlákna lnu, pecka švestky)
sklerenchymatická vlákna - soubor buněk se ztlustlými stěnami na průřezu úzkolistých kostřav (Festuca)
slanisko
stanoviště s půdami se zvýšenou koncentrací solí
sloupek, gynostemium
orgán nasedající na semeník, skládající se z funkční části blizny, rostela a prašníku (vstavačovité – Orchidaceae)
složené květenství
kombinace dvou nebo více stejných nebo různých typů jednoduchých květenství
složený
skládající se z ± samostatných částí:
složený list - s čepelí složenou z jednotlivých lístků
dvakrát složený - lístky složené z lístečků; obdobně tři a vícekrát složený
smáčklý
zploštělý, ale nehranatý, s dvěma oblými hranami (stéblo lipnice smáčknuté – Poa compressa)
souběžná žilnatina
žilky probíhající souběžně obloukovitě (nikoli rovnoběžně) od báze k vrcholu, kde se obvykle spojují (jitrocel – Plantago, kýchavice – Veratrum)
souměrný, zygomorfní
útvar, jímž je možno proložit jedinou rovinu souměrnosti (květ hluchavky – Lamium)
souplodí
soubor plodů, vzniklý z → apokarpního gynecea jednoho květu, navzájem spojených květním lůžkem (souplodí nažek jahodníku – Fragaria; souplodí peckoviček ostružníku – Rubus)
spirální květ
všechny květní části vyrůstají v nepravidelném počtu na lůžku ve šroubovici
spodní semeník
volné části květných obalů a tyčinky vyrůstají nad semeníkem (sněženka – Galanthus)
spojidlo, konektiv
sterilní pletivo spojující prašné váčky; někdy vybíhá v přívěsek
sporofyl
list nesoucí výtrusnici(e), bez asimilační funkce (obvykle žlutozelený) (pérovník – Matteuccia)
sporokarp
složitý soubor pohlavně rozlišených → výtrusnic (sporangií) vodních kapradin, krytých silným obalem (nepukalka – Salvinia)
srdčitý
plochý orgán, na bázi ostře vykrojený, s velkými bazálními zaokrouhlenými laloky, na vrcholu zašpičatělý (list šeříku obecného – Syringa vulgaris); též srdčitá báze listu
srostloplátečný
tvořený srostlými lístky (květní obaly hluchavky – Lamium, konvalinka – Convallaria)
srpek
typ květenství; jednoramenný → vrcholík, jehož postranní větve leží v jedné rovině s osou květenství a zakládají se všechny na jedné straně (mečík – Gladiolus)
srstnatý
s chlupy dosti dlouhými a tuhými, ± odstálými (oman srstnatý – Inula hirta)
staminodium
zakrnělá, nefunkční (sterilní) tyčinka (krtičník – Scrophularia)
stéblo
zpravidla dutý stonek trav (Poaceae) s plnými → kolénky
stejnoobalný květ
s → okvětím, s nerozlišenými květními obaly (šťovík – Rumex, tulipán – Tulipa)
stonek
nadzemní článkovaná část rostliny nesoucí listy a reprodukční orgány
stonková hlíza
zásobní orgán, tvořený obvykle ztlustlou a zdužnatělou bází stonku (mečík – Gladiolus, ocún – Colchicum)
strboul, hlávka
jednoduché hroznovité květenství se zkráceným vřetenem a ± přisedlými květy, obvykle polokulovitého, popř. válcovitého tvaru (jetel – Trifolium)
strom
dřevina s rozlišeným → kmenem a korunou
struk
suchý, zaškrcovaný plod, rozpadávající se za zralosti napříč na jednosemenné díly; může vznikat z lusku (čičorka – Coronilla) nebo z šešule (ohnice – Raphanus)
střelovitý
na bázi vykrojený ve velmi ostrém uhlu ve dva špičaté, nazpět směřující dlouhé laloky (list šípatky střelolisté – Sagittaria sagittifolia); též střelovitá báze listu
střídavé
vyrůstající nad sebou ve šroubovici (listy pryskyřníku – Ranunculus)
stvol
bezlistý, nevětvený stonek nesoucí květ nebo květenství (modřenec – Muscari, máchelka srstnatá – Leontodon hispidus)
sub-
(ve složeném výrazu)
označuje nižší úroveň (subspecies poddruh), méně vyhraněné ekologické nároky (subhalofyt rostlina mírně zasolených stanovišť) apod.
sudozpeřený
zpeřený list, jehož vřeteno je zakončeno hrotem (hrachor jarní – Lathyrus vernus) nebo úponkou (vikev – Vicia)
suchomázdřitý, blanitý
celý nebo po okraji nezelený, tenký či prosvítavý (listeny ptačince trávovitého – Stellaria graminea)
svazčité kořeny
adventivní kořeny, vyrůstající ± z jednoho místa na bázi stonku (trávy – Poaceae) nebo z podpučí cibule (vesměs u jednoděložných)
svraskalý
se zkrabaceným, nerovným, nepravidelně rýhovaným povrchem (listy jívy – Salix caprea)
svrchní semeník
květní obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem, semeník je v obalech ukrytý (tulipán – Tulipa)
sympodium
typ větvení, kdy boční větve přerůstají hlavní stonek; ten buď svůj růst ukončí (šeřík obecný – Syringa vulgaris), nebo se v postranním postavení dále větví (réva vinná – Vitis vinifera)
synantropní
doprovázející člověka; viz. též antropogenní stanoviště
synkarpní gyneceum
cenokarpní gyneceum s vícepouzdrým semeníkem a nákoutní placentaci; přepážky jsou tvořeny srostlými bočními stěnami sousedních plodolistů (tulipán – Tulipa)
šešule
suchý, pukavý, dvouplodolistový plod, alespoň 3x delší než široký, rozdělený zpravidla vytrvávající blanitou přepážkou v rámečku a otvírající se zdola dvěma chlopněmi (řeřišnice – Cardamine)
šešulka
plod podobný šešuli, ale nanejvýš 3x delší než široký (kokoška pastuší tobolka – Capsella bursa-pastoris)
šídlovitý
velmi úzký a znenáhla se ve velmi ostrou špičku zužující (list úrazníku skalního – Sagina saginoides)
šiška
zralá samičí šištice; může být vytrvalá (borovice – Pinus) nebo rozpadavá (jedle – Abies)
šklebivá koruna
dvoupyská s uzavřeným ústím a vysoko vypouklým patrem dolního pysku; při bočním smáčknutí se rozevře (lnice – Linaria)
šroubel
typ květenství; jednoramenný → vrcholík, jehož postranní větve neleží v jedné rovině s osou květenstvé a vyrůstají postupně na téže straně větve, takže květy jsou všechny odchýleny na stejnou stranu (denivka – Hemerocallis)
štětinatý, štětinatě chlupatý
pokrytý tuhými, špičatými, někdy až pichlavými chlupy
štítek
štítkovité zakončení na abaxiální straně semenné šupiny, nesoucí často výstupek (pupek); u nezralých, uzavřených šištic je vně patrná pouze tato část šupin (borovice – Pinus, cypřišek – Chamaecyparis)
taxon
obecné označení pro klasifikační jednotku (např. rod, druh, poddruh)
taxonomická hodnota
oprávněnost zařazení taxonu do určité klasifikační jednotky
tečkovaný
s přitisklými, často až zahloubenými, jinak zbarvenými přisedlými žlázkami nebo skupinami buněk, někdy patrnými jen proti světlu (listy třezalky tečkované – Hypericum perforatum); s barevnými tečkami (korunní lístky hvozdíku kropenatého – Dianthus deltoides)
terč
střední část úboru některých hvězdnicovitých, tvořená trubkovitými květy (žluté květy kopretiny – Leucanthemum); viz. též paprsek
terestrický
suchozemský
tetraploidní
obsahující tělní buňky se čtyřmi sadami chromozomů
tlamatá koruna
dvoupyská se široce otevřeným ústím (hluchavka – Lamium)
tobolka
suchý pukavý, víceplodolistový plod, obvykle vícesemenný; otvírá se vrcholovými zuby (prvosenka – Primula), víčkem (jitrocel – Plantago), děrami (mák – Papaver) nebo podélnými štěrbinami (vstavačovité – Orchidaceae)
toulec
(1) zveličený, obvykle zbarvený listen, zakrývající zčásti nebo téměř zcela květenství typu palice (áronovité – Araceae)
(2) útvar na bázi → lichookolíku česneků, tvořený 2 srostlými nebo volnými listeny
trichom
viz. chlup
triploidní
obsahující tělní buňky s třemi sadami chromozomů
trn
tuhý, špičatý útvar stonkového (viz. kolec), palistového (akát – Robinia) nebo listového (dřišťál – Berberis) původu
trofofyl
asimilující list kapraďorostů bez → výtrusnicových kupek
trofosporofyl
asimilující, zelený list nesoucí na rubu → výtrusnicové kupky (papratka – Athyrium)
trojúhelníkovitý
plochý orgán tvaru ± rovnoramenného trojúhelníku (list šalvěje žláznaté – Salvia glutinosa)
trubkovitá koruna
srostloplátečná, celá trubkovitá, nahoře jen s krátkými přímými cípy (květy terče úboru kopretiny – Leucanthemum)
trubkovité květy
zpravidla pravidelné květy s trubkovitou korunou v úborech hvězdnicovitých; tvoří ve střední části úboru → terč (sedmikráska – Bellis, slunečnice – Helianthus), nebo tvoří celé úbory (pcháč – Cirsium)
tupý
s tupou špičkou, s okraji svírajícími tupý úhel
tvrdka
suchý rozpadavý plod, vznikající rozpadem dvouplodolistového gynecea na 4 jednosemenné díly (brutnákovité – Boraginaceae, hluchavkovité – Lamiaceae); často jsou tvrdky až do úplné zralosti ve vytrvávajícím kalichu
tyčinka
samčí orgán semenných rostlin, produkující pyl (mikrospory); je obvykle tvořena → prašníkem a → nitkou
úbor
hroznovité květenství s květy přisedlými na rozšířeném, plochém nebo vyklenutém konci stonku, lůžku úboru (hvězdnicovité – Asteraceae)
unifaciální list
plochý, s oběma stranami stejného vzhledu (s nerozlišeným rubem a lícem) (kosatec – Iris)
úponka
(1) přeměněná část listu, tvořená obvykle jen žilkou, jíž se rostlina přichycuje k opoře; nejčastěji se vyskytuje u lichozpeřených listů, kde vznik přeměnou koncového lístku (vikev – Vicia)
(2) přeměněná část stonku (réva – Vitis)
uťatý
na bázi nebo vrcholu rovně zakončený (báze čepele křídlatky japonské – Reynoutria japonica)
uzavřená žilnatina
se spoji (anastomózami) mezi žilkami
uzliny
viz. nody
úžlabní
vyrůstající v paždí jiného orgánu (pupeny listnatých dřevin)
vajíčko
útvar na placentě, který obsahuje vaječnou buňku a z kterého po oplození vzniká semeno; obvykle vyrůstá z placenty na kratším nebo delším poutku
vegetativní
nepohlavní; v. orgány všechny orgány s víjimkou květu; v. rozmnožování - hlízami, oddenky, šlahouny atd.
vejčitý
plochý orgán, 2x delší než široký, v dolní 1/3 nejširší (list muchovníku vejčitého – Amelanchier ovalis)
vějířek
typ květenství; jednoramenný → vrcholík, jehož postranní větve leží v jedné rovině s osou květenství a zakládají se střídavě na protilehlých stranách (kosatec – Iris)
vějířovitá žilnatina
viz. vidličnatá žilnatina
ventrální (břišní)
spodní strana ± vodorovného orgánu
vernace
způsob složení listů v listovém pupenu nebo korunních lístků v poupěti
vidlan, dicházium
typ květenství; z vřetene vyrůstají dvě větve v paždí vstřícných listenů a přerůstají koncový květ; větve se mohou dále větvit stejným spůsobem (hvozdíkovité – Caryophyllaceae)
vidličnatá (vějířovitá) žilnatina
od báze čepele s mnoha paprskovitě (dlanitě) se rozbíhajícími žilkami, které se dále vidličnatě větví (jinan – Ginkgo)
vidličnatý
rozvětvený ve dvě ± stejné dceřiné větve (chlupy řeřišníku písečného – Cardaminopsis arenosa, lodyhy vranečků – Selaginella)
vijan
typ květenství; jednoramenný vrcholík, jehož postranní větve neleží v jedné rovině s osou květenství a zakládají se střídavě na obou stranách, takže květy jsou ve dvou řadách na svrchní straně spirálně stočeného vřetene (kostival – Symphytum)
vlnatý
pokrytý dlouhými, jemnými, jen volně propletenými chlupy (bělolist – Filago)
vněpochevní (extravaginální) výběžek
plazivý až vystoupavý sterilní výběžek, protrhávající na bázi stonku pochvu dolního listu a dále rostoucí volně (kostřava červená – Festuca rubra)
vnitropochevní (intravaginální) výběžek
sterilní výběžek vyrůstající uvnitř pochvy listu a teprve od místa odbočování čepele rostoucí volně (bojínek luční – Phleum pratense)
volnoplátečný
tvořený volnými lístky (koruna máku – Papaver, okvětí tulipánu – Tulipa)
vrcholičnaté květenství
postranní (boční) větve přerůstají vřeteno květenství, které zastavuje svůj růst a nese středový (nejstarší) květ; květy rozkvétají odshora dolů nebo u plochých květenství od středu k okraji
vrcholík
záklaní typ vrcholičnatého květenství; může být → mnohoramenný, dvouramenný (→ vidlan) nebo jednoramenný (→ srpek, → šroubel, → vějířek, → vijan)
vřeteno květenství
stonek v květenství, z něhož vyrůstají květní stopky, popř. přisedlé květy
vřeteno listu
pokračování řapíku zpeřeného listu, na kterém vyrůstají lístky (trnovník – Robinia)
vstřícné
vyrůstající v páru proti sobě (listy bezu černého – Sambucus nigra)
výběžek, odnož, šlahoun
plazivý nadzemní nebo podzemní stonek sloužící k vegetativnímu rozmnožování; obvykle má prodloužená internodia a může na uzlinách kořenovat
vynořený (emerzní) list
list vodních rostlin, s čepelí nad hladinou; obvykle mu předcházejí stadia → ponořených a → vzplývavých listů (šípatka – Sagittaria)
vystoupavý
v dolní částí → poléhavý, výše obvykle obloukovitě se vzpřimující
vysýchavá bobule
uvnitř dutá bobule s oplodím dužnatým, avšak nešťavnatým (paprika – Capsicum)
výtrus
haploidní rozmnožovací mikroskopické tělísko, dávající vznik → prothaliu (kapraďorosty)
výtrusnice, sporangium
uzavřený orgán, v němž se tvoří výtrusy
výtrusnicová kupka, sorus, kupka výtrusnic
skupina obvykle stopkatých výtrusnic na spodní straně listu (→ sporofylu nebo → trofosporofylu), různého tvaru, někdy krytá → ostěrou
výtrusnicový klas, strobilus
klasovitý koncový útvar, v němž jsou nahloučeny výtrusnice, ležící buď na sporofytech (plavuň – Lycopodium), nebo na spodní straně stopkatých, štítkovitě šestibokých sporangioforů (přeslička – Equisetum)
vytrvalé rostliny
žijí po několik let (velmi různě u jednotlivých druhů), pravidelně však kvetou a plodí
vytrvalý
neopadávající, vytrvávající (kalich jahodníku trávnice – Fragaria viridis, palisty vrby ušaté – Salix aurita)
vzplývavý (natantní) list
list vodních rostlin, s čepelí plovoucí na hladině; může být jediným typem listu (leknín – Nymphaea) nebo se vyvíjejí pouze v určitém vývojovém stadiu rostliny mezi → ponořenými a → vynořenými listy (šípatka – Sagittaria)
vzpřímený
přímo vzhůru rostoucí
vždyzelený list
vytrvávající nejméně dvě vegetační sezóny
xerofyt
rostlina suchých stanovišť
zákrov
soubor listenů nahloučených na bázi → strboulů (chrastavec – Knautia) nebo → úborů (hvězdnicovité – Asteraceae)
zárodek
viz. klíček
zašpičatělý
ve vrcholové části se zaokrouhlenými okraji, které se však při vrcholu narovnávají a vytvářejí ostrou špičku (okraje svírají velmi ostrý úhel)
zkrácená větévka
viz. brachyblast
znožená žilnatina
typ žilnatiny u znoženého listu; na bázi čepele se z hlavní žilky obloukovitě odvětvují dvě postranní žilky, z každé z nich odbočuje vně jediná postranní žilka vyššího řádu a ta se může dále větvit stejným spůsobem (složený list čemeřice – Helleborus)
zobánek
zúžená vrcholová část plodu, např. &rarr nažky hvězdnicovitých (Asteraceae), kde spojuje nažku s chmýrem; zobánek mají též → mošničky u ostřic (Carex)
zobanitý plod
suchý, pětiplodolistový plod, protažený v dlouhý ± rovný zoban, za zralosti se plod rozpadáva v 5 jednosemenných merikarpií (kakostovité – Geraniaceae)
zpeřená žilnatina
hlavní žilka probíhá přímo od báze k vrcholu listu, z ní vybíhají rovnoměrně (pérovitě) na obě strany postranní, často se dále větvící žilky (habr – Carpinus, jilm – Ulmus)
zpeřený list
složený list s vřetenem v prodloužení řapíku, na němž vyrůstají v párech (→ jařmech) lístky (viz. též lichozpeřený, přetrhovaně zpeřený, sudozpeřený)
dvakrát zpeřený z vřetene vyrůstají ve vstřícném postavení vřetena (2. řádu) a na nich jařma lístečků (děhel lesní – Angelica sylvestris); obdobně tři- a vícekrát zpeřený
zubatý
okraj s tupými zářezy a ostrými zuby, rovně nebo mírně kupředu namířenými (list kaštanovníku – Castanea)
zvonkovitá koruna
koruna ve tvaru zvonu (zvonek – Campanula)
žahavý chlup
se snadno odlomitelnou špičkou, obsahující palčivý sekret (kopřiva – Urtica)
žebernatý
s vyniklými ostrými podélnými žebry; viz. též rýhovaný
žilnatina
uspořádání žilek v listu nebo orgánu listového původu
žlábkovitý
s jedním žlábkem (rýhou) podél střední žilky, na průřezu tvaru U (list křivatce lučního – Gagea pratensis, řapík děhelu lesního – Angelica sylvestris) nebo V (list kostřavy ovčí – Festuca ovina)
žlázky
(1) přisedlé polokulovité útvary obsahující sekret (rub listu rybízu černého – Ribes nigrum)
(2) metamorfované listeny charakteristického tvaru na okraji → cyathia (květenství pryšců – Euphorbia)
žláznatě chlupatý, žláznatý
pokrytý stopkatými žlázkami
žláznatě lepkavý
pokrytý stopkatými žlázkami, vylučujícími nápadně lepkavý sekret
žláznatý chlup, stopkatá žlázka
zpravidla na vrcholu kulovitě rozšířený chlup obsahující vonný nebo lepkavý sekret